Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti REALITY PLANET, s. r. o.

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky")I. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VÝKLAD POJMOV
1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou REALITY PLANET, s. r. o., sídlo: M. R. Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 860 258, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka
č.: 27116/R (ďalej len „Spoločnosť") a návštevníkom vznikajúce pri prehliadaní obsahu internetovej stránky špecifikovanej v tomto článku, ako aj právne vzťahy medzi Spoločnosťou a užívateľom vznikajúce pri využívaní služieb poskytovaných Spoločnosťou užívateľom. Návštevník a užívateľ sú viazaní týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu adobudnutia právneho postavenia návštevníka a užívateľa v zmysle týchto Všeobecných obchodným podmienok.
1.2 Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a návštevníkom, ako aj právne vzťahy medzi Spoločnosťou a užívateľom sa radia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú niečo iné.
1.3 Internetovou stránkou (ďalej len „Internetová stránka") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie internetová stránka Spoločnosti, ktorej obsah sa návštevníkom a užívateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy ww.realityplanet.sk, alebo bude zobrazený po presmerovaní návštevníkov a užívateľov z inej internetovej stránky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod pojmom Internetová stránka sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne podľa časti tejto vety pred bodkočiarkou. Prevádzkovateľom Internetovej stránky je Spoločnosť.
1.4 Obsahom internetovej stránky (ďalej len „Obsah internetovej stránky") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo užívateľovi zobrazí pri prehliadaní Internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu užívateľa. Spoločnosť je majiteľom a/alebo vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení Obsahu internetovej stránky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon"), a to vrátane všetkých práv vzťahujúcich sa k softwaru, ktorý je súčasťou Obsahu internetovej stránky. Akékoľvek použitie, kopírovanie, šírenie, predaj, prenájom, požičiavanie, udeľovanie licencie, ani iný spôsob distribúcie, modifikovanie, zobrazovanie, vysielanie ani publikovanie obsahu, formy, dizajnu ani iného a kreatívneho riešenia, ktoré sú súčasťou Obsahu internetovej stránky alebo jeho ktorejkoľvek časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti je neoprávneným zásahom do autorského práva Spoločnosti resp. príslušných autorov Obsahu internetovej stránky. Obsah internetovej stránky ani akákoľvek jeho časť nesmie byť predávaná ani akýmkoľvek iným spôsobom distribuovaná za účelom obchodného zisku, ani nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná alebo zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo internetovej stránky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
1.5 Obsahom užívateľa (ďalej len „Obsah užívateľa") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty) vytvorený užívateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Internetovej stránky, a to prostredníctvom užívateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené Spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah užívateľa nie je obsahom Internetovej stránky a za jeho súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republiky zodpovedá v celom rozsahu užívateľ.
1.6. Návštevníkom (ďalej len „Návštevník") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v internetovom prehliadači zadá do príkazového riadku adresu domény v znení www.realityplanet.sk, alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.realityplanet.sk, na základe čoho dôjde k zobrazeniu Obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na Obsah Internetovej stránky z inej internetovej stránky a zobrazí sa Obsah internetovej stránky.
1.7. Užívateľom (ďalej len „Užívateľ") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR alebo právnická osoba, ktorá úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre účely užívania služby poskytovanej Spoločnosťou s využitím Internetovej stránky, a to v prípade, ak Spoločnosť potvrdila registráciu tejto osoby a táto osoba zaplatila Spoločnosti cenu služieb podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že si užívateľ iba prezerá Internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za Návštevníka.
1.8. Užívateľským účtom (ďalej len „Užívateľský účet") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie pracovné prostredie Užívateľa, ku ktorému získa Užívateľ prístup po vykonaní registrácie a potvrdení registrácie zo strany Spoločnosti a ktoré slúži na využívanie služby Užívateľom. Prístup ku každému Užívateľskému účtu bude zabezpečený unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu.
1.9. Službou (ďalej len „Služba") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie služba spočívajúca v možnosti zadať inzerát v záujme realizácie realitného obchodu v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na Internetovej stránke a určenej Spoločnosťou. Službu poskytuje Spoločnosť odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať Službu počas Spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o Spoločnosťou určenú sumu.
1.10. Zmluvou o poskytnutí Služby (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Služby") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Užívateľom spôsobom uvedeným v článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
1.11. Technickým zariadením (ďalej len „Technické zariadenie") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k Internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie Obsahu internetovej stránky a využívanie Služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve Návštevníka a/alebo Užívateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním Internetovej stránky a/alebo využitím Služby zodpovedá výlučne Návštevník a/alebo Užívateľ.

II. REGISTRÁCIA A UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
2.1. V prípade, že Návštevník má záujem využívať Službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti na Internetovej stránke.
2.2. Návštevník je povinný registračný formulár riadne vyplniť, t.j. je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom Spoločnosťou, s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, úplné a pravdivé. Návštevník v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Spoločnosti alebo tretím osobám v dôsledku toho, že v registračnom formulári Návštevník uvedie nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje.
2.3. Riadne vyplnený registračný formulár Návštevník odošle Spoločnosti kliknutím na ikonu „odoslať". Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka. Spoločnosť má právo, nie však povinnosť potvrdiť registráciu Návštevníka odoslaním potvrdzujúcej e‐mailovej správy na e‐mailovú správu Návštevníka. Spoločnosť si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu Návštevníka najmä, ale nie výlučne v prípade, že v dôsledku vzniku právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Návštevníkom hrozí ujma na majetku alebo iných právach Spoločnosti alebo tretích osôb, alebo ak vzniknú akékoľvek pochybnosti o správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov vyplnených v registračnom formulári.
2.4. Okamihom potvrdenia registrácie vykonanej v súlade s ustanoveniami tohto článku zo strany Spoločnosti (t.j. doručením potvrdzujúcej e‐mailovej správy na e‐mailovú správu Návštevníka) a zaplatením ceny podľa platného cenníka, dochádza medzi Spoločnosťou a Užívateľom k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí Služby a Návštevník získava postavenie Užívateľa.
2.5. Po potvrdení registrácie Spoločnosťou/uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby Spoločnosť zriadi Užívateľovi Užívateľský účet, ktorý je Užívateľ oprávnený používať pri využívaní Služby a odošle Užívateľovi spôsobom a vo forme podľa určenia Spoločnosti prístupové údaje, ak budú generované Spoločnosťou; ak Spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené Užívateľom.
2.6. Užívateľský účet je oprávnený používať len Užívateľ, teda osoba, ktorá so Spoločnosťou uzatvorila Zmluvu o poskytnutí Služby. Užívateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti alebo tretím osobám zo strany osôb, ktorým Užívateľ umožnil prístup na svoj Užívateľský účet.
2.7. V prípade, ak po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služieb vzniknú akékoľvek pochybnosti o správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených v odoslanom registračnom formulári, je Spoločnosť oprávnená bez ďalšieho jednostranne od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť, zrušiť dotknutý Užívateľský účet a nenávratne odstrániť celý dotknutý Obsah používateľa
jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú osobe, ktorá odoslala Spoločnosti registračný formulár, obsahom ktorého sú nesprávne, neúplné, alebo nepravdivé údaje.
2.8. Každý Užívateľ je oprávnený registrovať sa iba raz a využívať Službu prostredníctvom jediného Užívateľského účtu; každý Užívateľský účet je viazaný na jedno unikátne daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo (IČO). V prípade, že sa už registrovaný Užívateľ registruje opätovne, a to popri existencii jeho Užívateľského účtu, Spoločnosť je oprávnená bez ďalšieho odstúpiť od oboch duplicitne uzatvorených Zmlúv o poskytnutí Služby a odstrániť takto vzniknuté duplicitné Užívateľské účty. Za opätovnú registráciu sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje aj konanie, pri ktorom dochádza k registrácii osoby majetkovo a/alebo personálne prepojenej s osobou už registrovanou. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú Užívateľovi alebo osobe s ním majetkovo či personálne prepojenej.
2.9. Spoločnosť má právo postupovať spôsobom uvedeným v bode 2.8. aj v prípade, že Užívateľ ako podnikateľský subjekt zneužije pre umiestnenie inzerátov fyzické osoby nepodnikateľov.V prípade podozrenia na konanie podľa predchádzajúcej vety, Spoločnosť vyzve Užívateľa, aby Spoločnosti predložil list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti, ktorá je uvedená v inzeráte. Ak fyzická osoba nebude vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, Spoločnosť má právo odstrániť inzerát týkajúci sa tejto nehnuteľnosti z Obsahu internetovej stránky.
2.10. Spoločnosť je oprávnená jednostranne zmeniť spôsob registrácie v súlade s Obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami Spoločnosti alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.
2.11. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť registráciu a odstrániť Obsah užívateľa z úložiska dát aj bez udania dôvodu.

III. Práva a povinnosti Spoločnosti
3.1. Spoločnosť poskytuje na základe Zmluvy o poskytnutí Služby uzatvorenej s Užívateľom prostredníctvom Internetovej stránky Užívateľovi Službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania Služby a o dobe trvania poskytovania Služby bezodplatne rozhoduje jednostranne Spoločnosť.
3.2 Spoločnosť poskytuje Službu v spôsobom a v rozsahu určenom Spoločnosťou (tzv. balíky služieb) za ceny stanovené Spoločnosťou.
3.3 Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola Služba poskytovaná nepretržite po dobu trvania Zmluvy o poskytnutí Služby, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností Spoločnosti podľa tohto bodu sa nepovažuje prerušenie poskytovania Služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania Služby z dôvodu servisných zásahov Spoločnosti.
3.4 Spoločnosť sa zaväzuje informovať Užívateľov o zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie Služby Užívateľom, a to formou e‐mailovej správy, ak bude mať Spoločnosť k dispozícii e‐mailovú adresu Užívateľa alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania Užívateľa, ktoré Užívateľ oznámil Spoločnosti prostredníctvom riadne vyplneného registračného formulára v procese registrácie používateľa. V prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane Užívateľa a Užívateľ o tejto skutočnosti Spoločnosť neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany Spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto bodu, Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť Užívateľovi spôsobená v dôsledku neinformovania Užívateľa.
3.5 V prípade, že Užívateľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Spoločnosť oprávnená bez ďalšieho jednostranne odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby, zrušiť Užívateľský účet Užívateľa a nenávratne odstrániť Obsah užívateľa z úložiska dát, alebo alternatívne zamedziť možnosti Užívateľa používať Užívateľský účet po dobu stanovenú Spoločnosťou; v takomto prípade Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne Užívateľovi v súvislosti s týmito opatreniami Spoločnosti.
3.6 Spoločnosť podľa § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení oznamuje Užívateľom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Užívateľov oznamuje Užívateľom nasledovné skutočnosti: Spoločnosť bude zhromažďovať a spracovávať osobné údaje Užívateľa pre účely internej evidencie Užívateľov Služby a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb Spoločnosti, a to v rozsahu meno, resp. obchodné meno, adresu, IČO, telefónne číslo a e‐mailová adresa. Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené. Osobné údaje nebudú zverejnené. Spoločnosť zároveň podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. d) bod 7 zákona o ochrane osobných údajov poučujeme o existencii práv dotknutej osoby uvedených v § 20 Zákona. Užívateľ prečítaním tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok berie na vedomie a súhlasí so podmienkami využívania a ochrany osobných údajov.
3.7 Spoločnosť je oprávnená umiestniť na fotografie pridané v rámci Obsahu užívateľa do prostredia Internetovej stránky vodotlač s označením adresy domény Internetovej stránky alebo loga Spoločnosti.
3.8 Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky Spoločnosťou zaznamenané informácie o konaní Užívateľa, najmä informácie o počte a časoch vstupov do Užívateľského účtu (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú Užívateľ použil pre vstup do Užívateľského účtu, sú výlučným majetkom Spoločnosti a Spoločnosť má právo s nimi nakladať vo vzťahu k tretím osobám.
3.9 Užívateľ je oprávnený reklamovať Službu odoslaním oznámenia o vadách poskytnutej Služby na e‐mailovú adresu: support@realityplanet.sk, alebo poštou na adresu sídla Spoločnosti: REALITYPLANET, s. r. o., M. R. Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0917 720 046. Oznámenie o vadách je Užívateľ povinný doručiť Spoločnosti najneskôr do 7 dní, odo dňa zistenia vady poskytnutej Služby, inak právo reklamovať poskytnutú Službu zaniká. V prípade, ak bude reklamácia poskytnutej Služby uznaná zo strany Spoločnosti ako oprávnená, má Užívateľ právo na bezplatné odstránenie vady poskytnutej Služby v lehote najviac 3 pracovných dní alebo poskytnutie primeranej zľavy z ceny poskytnutej Služby.

IV.PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
4.1.Užívateľ má všetky povinnosti Návštevníka podľa čl. VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči Užívateľovi má Spoločnosť rovnaké práva ako voči Návštevníkovi.
4.2. Užívateľ má právo používať Užívateľský účet pre potreby využívania Služieb. Pri zadávaní inzerátov je Užívateľ povinný postupovať takým spôsobom, aby dopyt alebo ponuka realitného obchodu bola vymedzená jednoznačne, bez akýchkoľvek pochybností a bez akýchkoľvek propagačných informácií; za propagačné informácie sa nepovažuje označenie Užívateľa.
4.3. Užívateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie Služieb Spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom určenými týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky.
4.4. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do Užívateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí Spoločnosť alebo tretia osoba.
4.5. Ak Užívateľ zistí, že hrozí zásah do práv Spoločnosti alebo práv Užívateľa alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť Spoločnosť. Rovnakú povinnosť má Užívateľ aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
4.6. Užívateľ má právo vykonať stiahnutie konkrétneho obsahu určeného Spoločnosťou a zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené Spoločnosťou realitné inzeráty Užívateľa ako Obsah užívateľa.
4.7. Obsah užívateľa má Užívateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom Spoločnosťou po dobu určenú Spoločnosťou. Obsah, najmä fotografie, je Užívateľ povinný na vlastné náklady vysporiadať tak, aby ho mal právo použiť pri využití Služby.
4.8. Užívateľ má právo požiadať Spoločnosť o okamžité odstránenie Užívateľského účtu alebo Obsahu užívateľa s tým, že Spoločnosť po obdržaní takejto požiadavky Užívateľský účet zruší a nenávratne odstráni Obsah užívateľa bezodkladne po doručení žiadosti Užívateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou Obsahu užívateľa. Za odstránenie Obsahu užívateľa si Spoločnosť nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny. Zmazanie Obsahu užívateľa má Spoločnosť právo odmietnuť v prípade, ak by jeho vykonaním došlo k ujme na majetku alebo právach Spoločnosti alebo tretích osôb. Odstránenie Užívateľského účtu a/alebo Obsahu užívateľa na základe žiadosti Užívateľa nemá vplyv na nárok Spoločnosti na zaplatenie dohodnutej ceny za Službu, ak sa účastníci nedohodnú inak.
4.9. Užívateľ nesmie do prostredia Internetovej stránky importovať akékoľvek inzeráty s využitím exportno‐importných softwareových systémov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
4.10. Užívateľ nesmie vykonať úkony smerujúce k obmedzeniu alebo vypnutiu reklamných prostriedkov (bannery, odkazy, obrázky a pod.) nachádzajúcich sa na Internetovej stránke. Užívateľ zároveň súhlasí s tým, že mu budú zasielané informačné a propagačné emailové správy v súvislosti so Službou Spoločnosti.
4.11. Užívateľ sa pri využívaní Služby nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi, najmä nesmie žiadnym spôsobom publikovať urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, obrázky, (audio alebo video) ilustrácie, texty alebo výrazy. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a reklamných formátov. Spoločnosť nemôže kontrolovať a nie je zodpovedná za obsah jednotlivých inzerátov a reklamných formátov Užívateľa. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zrušenie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Užívateľa k Službe, ak dôjde k porušeniu tohto článku zo strany Užívateľa. Užívateľ je zodpovedný za súlad ilustrácií, obrázkov a textov, ktoré prostredníctvom Internetovej stránky publikuje so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
4.12 V prípade, ak Užívateľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a jeho inzerát bude znefunkčnený, resp. úplne vymazaný, nemá na náhradu škody alebo vrátenia kreditov, ktoré zaplatil za uverejnenie svojho inzerátu, alebo za umiestnenie na zvýhodnené platené miesto na Internetovej stránke alebo reklamu, resp. inú viditeľnú plochu Internetovej stránky.
4.13 Užívateľ sa nesmie prihlasovať a ani sa nesmie pokúšať prihlásiť sa na používanie Služby prevádzkovanej prostredníctvom Internetovej stránky ako iný Užívateľ a nesmie ani inak poškodzovať ďalších Užívateľov alebo iné osoby.
4.14 Užívateľ, ktorý sa registruje ako fyzická osoba - nepodnikateľ má právo inzerovať len svoje vlastné nehnuteľnosti, a to na nekomerčné účely, to znamená, že Užívateľ ako súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok. V prípade podozrenia že sa nejedná o súkromnú inzerciu je na požiadanie Spoločnosti Užívateľ povinný doložiť do termínu určeného Spoločnosťou list vlastníctva od týchto nehnuteľností. V opačnom prípade môže Spoločnosť zamedziť prístup Užívateľa do jeho Užívateľského účtu bez notifikácie alebo bude Užívateľ, pokiaľ s tým bude súhlasiť, presunutý do komerčnej inzercie. Prípadný kredit ktorý má vo svojom účte, mu bude takisto presunutý. Užívateľ ako fyzická osoba - nepodnikateľ (súkromný inzerent) súhlasí s tým, že jeho ponuky ktoré sú v stave neaktívne, sú viditeľné pre všetky realitné kancelárie, ktoré majú aktívnu inzerciu na Internetovej stránke a teda Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že tieto osoby ho môžu kontaktovať.
4.15 Užívateľ nesmie v rámci jedného používateľského účtu pridávať duplicitné inzeráty.
4.16 Užívateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu a vedomia Spoločnosti importovať a exportovať na Internetovú stránku inzeráty z akéhokoľvek systému, stránky alebo programu.
4.17 Užívateľ je povinný v rámci inzerovanej ponuky jasne identifikovať nehnuteľnosť a nesmie uviesť všeobecné informácie reklamného charakteru.
4.18 Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Spoločnosť a jej dobré meno. Užívateľ nesmie na serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Spoločnosti.
4.19 Užívateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti vkladať komerčnú inzerciu (najmä propagácia firiem, živnostníkov a pod.), inzerciu ktorá sa netýka predaja, kúpy, prenájmu, výmeny či dražby už existujúcich nehnuteľností (stavebná činnosť, stavby na kľúč a pod.).
4.20 Užívateľ nesmie zverejňovať ponuku iného Užívateľa do svojej inzercie bez písomného súhlasu daného Užívateľa, ktorého ponuku zverejňuje.
4.21 Užívateľ nesmie v súkromnej inzercii vo fotografiách uvádzať logo realitnej kancelárie alebo inej spoločnosti alebo inej osoby. Užívateľ tiež nesmie na Internetovú stránku pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, vrátane erotických alebo pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré Užívateľ pridáva na Internetovú stránku, a to najmä do profilu, do inzerátov a do fotoalbumov.


V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Spoločnosť má za poskytnutie Služby nárok na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného Spoločnosťou verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky.
5.2 Spoločnosť má právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíkom častí Služby, ktoré bude ponúkať Návštevníkom a Užívateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za Službu.
5.3 V rámci súkromnej inzercie majú súkromní užívatelia nárok na zverejnenie jedného inzerátu zdarma. Ďalšie inzeráty sú spoplatnené podľa príslušného cenníka.
5.4 Platný cenník inzercie sú k dispozícii na adresách: www.realityplanet.sk/cennik.
5.5 V prípade, že dôjde k zmene ceny za Službu, Spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za Službu podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí Služby po dobu, počas ktorej má cena platiť.
5.6 Užívateľ má právo kúpiť si od Spoločnosti konkrétny počet kreditov zodpovedajúci určenému balíku Služieb. Spoločnosť určuje minimálny a maximálny počet kreditov, ktoré je možné Užívateľom kúpiť.
5.7 Spoločnosťou uplatňovaný kreditný systém spočíva v tom, že Užívateľ po kúpe kreditov má právo tieto kredity spotrebovať ich výmenou za uverejnenie inzerátu v záujme uskutočnenia realitného obchodu.
5.8 Všetky inzeráty budú uverejnené až po odpočítaní príslušného počtu kreditov, resp. priamej platby. Je povinnosťou a zodpovednosťou Užívateľa, aby mal na svojou Užívateľskom účte dostatočný objem kreditov, na zaplatenie ním zvolenej Služby.
5.9 Užívateľ má právo nakladať slobodne so svojimi kreditmi. Užívateľ môže kedykoľvek navýšiť stav svojich kreditov. V klientskej zóne si vyberie sumu, o ktorú chce stav svojich kreditov navýšiť. Systém mu automaticky vygeneruje zálohovú faktúru so všetkými potrebnými údajmi na úhradu tak, ako sú aktuálne uvedené v registračnom formulári. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú až po pripísaní celej sumy ceny na účet Spoločnosti. Po úhrade bude Užívateľovi poštou zaslaná faktúra.
5.10 Užívateľ môže vykonať svoju platbu bankovým prevodom, priamym vkladom na účet Spoločnosti alebo poštovou poukážkou na účet Spoločnosti, a to na základe zaslanej elektronickej zálohovej faktúry. Po uhradení zálohovej faktúry bude Užívateľovi doručená faktúra v písomnej podobe pre daňové a účtovné potreby. Pri všetkých platbách je Užívateľ povinný uviesť pridelený variabilný symbol. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za oneskorenie priradenia platby Užívateľa v prípade zmätočnej úhrady, alebo úhrady s nesprávne uvedenými údajmi faktúry, zálohovej faktúry.
5.11 Platby za objednávky sa prijímajú na účet Spoločnosti, vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: 3070599059/0200.
5.12 Nevyužité kredity Spoločnosť Užívateľovi neprepláca.
5.13 Bankové poplatky spojené s platbami Návštevníka a Užívateľa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok znáša Návštevník a Užívateľ.
5.14 Pri nedodržaní lehoty splatnosti má Spoločnosť právo uplatniť si voči Návštevníkovi alebo Užívateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
5.15 Užívateľ má právo začať využívať Služby až po zaplatení ceny. V prípade, že Užívateľ využíva
Službu a má v úmysle využívať Službu aj po skončení obdobia, za ktoré už cenu za poskytnutie Služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobie zaplatená.
5.16 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet Spoločnosti uvedený v bode
5.11. tohto článku.
5.17 V prípade, že omeškanie Užívateľa so zaplatením ceny Služby bude trvať viac ako 10 dní, Spoločnosť má právo odstrániť Užívateľský účet a nenávratne odstrániť Obsah Užívateľa jeho zmazaním z úložiska dát.


VI. PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKA INTERNETOVEJ STRÁNKY
6.1 Návštevník má právo prezerať si obsah Internetovej stránky s využitím Technického zariadenia.
6.2 Návštevník je povinný pri prezeraní Internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu Internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv Spoločnosti a/alebo tretích osôb. V prípade, ak k takémuto zásahu dôjde, Návštevník zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
6.3 Návštevník nesmie z prostredia Internetovej stránky vykonávať stiahnutie Obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do Technického zariadenia nad rámec Obsahu internetovej stránky určeného Spoločnosťou na stiahnutie do Technického zariadenia ani si z Obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový alebo zvukový alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že Návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Spoločnosti alebo tretím osobám.
6.4 Návštevník má právo vykonať stiahnutie tej časti obsahu Internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí Spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny Spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov Spoločnosti nemá Návštevník právo na náhradu škody.
6.5 V prípade, že je obsahom Internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia Návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, Návštevník je rovnako povinný postupovať podľa bodu 6.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať, Spoločnosť si vyhradzuje jednostranne právo takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom Internetovej stránky. Návštevník zodpovedá za obsah svojho názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
6.6 Návštevník nesmie v diskusiách brániť iným diskutujúcim diskutovať alebo pridávať príspevky, nesmie zneužívať priestor určený na diskusiu najmä pre uskutočnenie propagácie svojej osoby,iných osôb, tovarov, služieb alebo nesmie ponúkať prácu.
6.7 Návštevník nemá právo za príspevok v diskusii alebo na fóre na žiadnu odmenu.

VII. OSTATNÉ USTANOVENIA
7.1 Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť rozumejú také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú zapríčinené udalosťami pri všetkej starostlivosti nepredvídateľnými a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľnými a ktoré Spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia,
nesplnenie povinností subdodávateľa a pod.
7.2. Zmluvu o poskytnutí Služby možno ukončiť dohodou Spoločnosti a Užívateľa.
7.3. Účastníci sú oprávnení od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť v prípadoch ustanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky.
8.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená ňom ich sprístupnenia na internetovej stránke.

Web design a internet marketing: Wisible
Internetové portálové riešenia: eSoft
© 2024 Copyright realityplanet.sk

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti REALITY PLANET, s. r. o.

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky")I. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VÝKLAD POJMOV
1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou REALITY PLANET, s. r. o., sídlo: M. R. Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 860 258, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka
č.: 27116/R (ďalej len „Spoločnosť") a návštevníkom vznikajúce pri prehliadaní obsahu internetovej stránky špecifikovanej v tomto článku, ako aj právne vzťahy medzi Spoločnosťou a užívateľom vznikajúce pri využívaní služieb poskytovaných Spoločnosťou užívateľom. Návštevník a užívateľ sú viazaní týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu adobudnutia právneho postavenia návštevníka a užívateľa v zmysle týchto Všeobecných obchodným podmienok.
1.2 Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a návštevníkom, ako aj právne vzťahy medzi Spoločnosťou a užívateľom sa radia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú niečo iné.
1.3 Internetovou stránkou (ďalej len „Internetová stránka") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie internetová stránka Spoločnosti, ktorej obsah sa návštevníkom a užívateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy ww.realityplanet.sk, alebo bude zobrazený po presmerovaní návštevníkov a užívateľov z inej internetovej stránky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod pojmom Internetová stránka sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne podľa časti tejto vety pred bodkočiarkou. Prevádzkovateľom Internetovej stránky je Spoločnosť.
1.4 Obsahom internetovej stránky (ďalej len „Obsah internetovej stránky") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo užívateľovi zobrazí pri prehliadaní Internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu užívateľa. Spoločnosť je majiteľom a/alebo vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení Obsahu internetovej stránky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon"), a to vrátane všetkých práv vzťahujúcich sa k softwaru, ktorý je súčasťou Obsahu internetovej stránky. Akékoľvek použitie, kopírovanie, šírenie, predaj, prenájom, požičiavanie, udeľovanie licencie, ani iný spôsob distribúcie, modifikovanie, zobrazovanie, vysielanie ani publikovanie obsahu, formy, dizajnu ani iného a kreatívneho riešenia, ktoré sú súčasťou Obsahu internetovej stránky alebo jeho ktorejkoľvek časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti je neoprávneným zásahom do autorského práva Spoločnosti resp. príslušných autorov Obsahu internetovej stránky. Obsah internetovej stránky ani akákoľvek jeho časť nesmie byť predávaná ani akýmkoľvek iným spôsobom distribuovaná za účelom obchodného zisku, ani nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná alebo zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo internetovej stránky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
1.5 Obsahom užívateľa (ďalej len „Obsah užívateľa") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty) vytvorený užívateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Internetovej stránky, a to prostredníctvom užívateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené Spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah užívateľa nie je obsahom Internetovej stránky a za jeho súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republiky zodpovedá v celom rozsahu užívateľ.
1.6. Návštevníkom (ďalej len „Návštevník") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v internetovom prehliadači zadá do príkazového riadku adresu domény v znení www.realityplanet.sk, alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.realityplanet.sk, na základe čoho dôjde k zobrazeniu Obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na Obsah Internetovej stránky z inej internetovej stránky a zobrazí sa Obsah internetovej stránky.
1.7. Užívateľom (ďalej len „Užívateľ") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR alebo právnická osoba, ktorá úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre účely užívania služby poskytovanej Spoločnosťou s využitím Internetovej stránky, a to v prípade, ak Spoločnosť potvrdila registráciu tejto osoby a táto osoba zaplatila Spoločnosti cenu služieb podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že si užívateľ iba prezerá Internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za Návštevníka.
1.8. Užívateľským účtom (ďalej len „Užívateľský účet") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie pracovné prostredie Užívateľa, ku ktorému získa Užívateľ prístup po vykonaní registrácie a potvrdení registrácie zo strany Spoločnosti a ktoré slúži na využívanie služby Užívateľom. Prístup ku každému Užívateľskému účtu bude zabezpečený unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu.
1.9. Službou (ďalej len „Služba") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie služba spočívajúca v možnosti zadať inzerát v záujme realizácie realitného obchodu v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na Internetovej stránke a určenej Spoločnosťou. Službu poskytuje Spoločnosť odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať Službu počas Spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o Spoločnosťou určenú sumu.
1.10. Zmluvou o poskytnutí Služby (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Služby") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Užívateľom spôsobom uvedeným v článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
1.11. Technickým zariadením (ďalej len „Technické zariadenie") sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k Internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie Obsahu internetovej stránky a využívanie Služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve Návštevníka a/alebo Užívateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním Internetovej stránky a/alebo využitím Služby zodpovedá výlučne Návštevník a/alebo Užívateľ.

II. REGISTRÁCIA A UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
2.1. V prípade, že Návštevník má záujem využívať Službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti na Internetovej stránke.
2.2. Návštevník je povinný registračný formulár riadne vyplniť, t.j. je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom Spoločnosťou, s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, úplné a pravdivé. Návštevník v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Spoločnosti alebo tretím osobám v dôsledku toho, že v registračnom formulári Návštevník uvedie nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje.
2.3. Riadne vyplnený registračný formulár Návštevník odošle Spoločnosti kliknutím na ikonu „odoslať". Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka. Spoločnosť má právo, nie však povinnosť potvrdiť registráciu Návštevníka odoslaním potvrdzujúcej e‐mailovej správy na e‐mailovú správu Návštevníka. Spoločnosť si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu Návštevníka najmä, ale nie výlučne v prípade, že v dôsledku vzniku právneho vzťahu medzi Spoločnosťou a Návštevníkom hrozí ujma na majetku alebo iných právach Spoločnosti alebo tretích osôb, alebo ak vzniknú akékoľvek pochybnosti o správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov vyplnených v registračnom formulári.
2.4. Okamihom potvrdenia registrácie vykonanej v súlade s ustanoveniami tohto článku zo strany Spoločnosti (t.j. doručením potvrdzujúcej e‐mailovej správy na e‐mailovú správu Návštevníka) a zaplatením ceny podľa platného cenníka, dochádza medzi Spoločnosťou a Užívateľom k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí Služby a Návštevník získava postavenie Užívateľa.
2.5. Po potvrdení registrácie Spoločnosťou/uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby Spoločnosť zriadi Užívateľovi Užívateľský účet, ktorý je Užívateľ oprávnený používať pri využívaní Služby a odošle Užívateľovi spôsobom a vo forme podľa určenia Spoločnosti prístupové údaje, ak budú generované Spoločnosťou; ak Spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené Užívateľom.
2.6. Užívateľský účet je oprávnený používať len Užívateľ, teda osoba, ktorá so Spoločnosťou uzatvorila Zmluvu o poskytnutí Služby. Užívateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti alebo tretím osobám zo strany osôb, ktorým Užívateľ umožnil prístup na svoj Užívateľský účet.
2.7. V prípade, ak po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služieb vzniknú akékoľvek pochybnosti o správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených v odoslanom registračnom formulári, je Spoločnosť oprávnená bez ďalšieho jednostranne od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť, zrušiť dotknutý Užívateľský účet a nenávratne odstrániť celý dotknutý Obsah používateľa
jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú osobe, ktorá odoslala Spoločnosti registračný formulár, obsahom ktorého sú nesprávne, neúplné, alebo nepravdivé údaje.
2.8. Každý Užívateľ je oprávnený registrovať sa iba raz a využívať Službu prostredníctvom jediného Užívateľského účtu; každý Užívateľský účet je viazaný na jedno unikátne daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo (IČO). V prípade, že sa už registrovaný Užívateľ registruje opätovne, a to popri existencii jeho Užívateľského účtu, Spoločnosť je oprávnená bez ďalšieho odstúpiť od oboch duplicitne uzatvorených Zmlúv o poskytnutí Služby a odstrániť takto vzniknuté duplicitné Užívateľské účty. Za opätovnú registráciu sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje aj konanie, pri ktorom dochádza k registrácii osoby majetkovo a/alebo personálne prepojenej s osobou už registrovanou. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú Užívateľovi alebo osobe s ním majetkovo či personálne prepojenej.
2.9. Spoločnosť má právo postupovať spôsobom uvedeným v bode 2.8. aj v prípade, že Užívateľ ako podnikateľský subjekt zneužije pre umiestnenie inzerátov fyzické osoby nepodnikateľov.V prípade podozrenia na konanie podľa predchádzajúcej vety, Spoločnosť vyzve Užívateľa, aby Spoločnosti predložil list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti, ktorá je uvedená v inzeráte. Ak fyzická osoba nebude vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, Spoločnosť má právo odstrániť inzerát týkajúci sa tejto nehnuteľnosti z Obsahu internetovej stránky.
2.10. Spoločnosť je oprávnená jednostranne zmeniť spôsob registrácie v súlade s Obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami Spoločnosti alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.
2.11. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť registráciu a odstrániť Obsah užívateľa z úložiska dát aj bez udania dôvodu.

III. Práva a povinnosti Spoločnosti
3.1. Spoločnosť poskytuje na základe Zmluvy o poskytnutí Služby uzatvorenej s Užívateľom prostredníctvom Internetovej stránky Užívateľovi Službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania Služby a o dobe trvania poskytovania Služby bezodplatne rozhoduje jednostranne Spoločnosť.
3.2 Spoločnosť poskytuje Službu v spôsobom a v rozsahu určenom Spoločnosťou (tzv. balíky služieb) za ceny stanovené Spoločnosťou.
3.3 Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola Služba poskytovaná nepretržite po dobu trvania Zmluvy o poskytnutí Služby, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností Spoločnosti podľa tohto bodu sa nepovažuje prerušenie poskytovania Služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania Služby z dôvodu servisných zásahov Spoločnosti.
3.4 Spoločnosť sa zaväzuje informovať Užívateľov o zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie Služby Užívateľom, a to formou e‐mailovej správy, ak bude mať Spoločnosť k dispozícii e‐mailovú adresu Užívateľa alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania Užívateľa, ktoré Užívateľ oznámil Spoločnosti prostredníctvom riadne vyplneného registračného formulára v procese registrácie používateľa. V prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane Užívateľa a Užívateľ o tejto skutočnosti Spoločnosť neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany Spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto bodu, Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť Užívateľovi spôsobená v dôsledku neinformovania Užívateľa.
3.5 V prípade, že Užívateľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Spoločnosť oprávnená bez ďalšieho jednostranne odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby, zrušiť Užívateľský účet Užívateľa a nenávratne odstrániť Obsah užívateľa z úložiska dát, alebo alternatívne zamedziť možnosti Užívateľa používať Užívateľský účet po dobu stanovenú Spoločnosťou; v takomto prípade Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne Užívateľovi v súvislosti s týmito opatreniami Spoločnosti.
3.6 Spoločnosť podľa § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení oznamuje Užívateľom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Užívateľov oznamuje Užívateľom nasledovné skutočnosti: Spoločnosť bude zhromažďovať a spracovávať osobné údaje Užívateľa pre účely internej evidencie Užívateľov Služby a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb Spoločnosti, a to v rozsahu meno, resp. obchodné meno, adresu, IČO, telefónne číslo a e‐mailová adresa. Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené. Osobné údaje nebudú zverejnené. Spoločnosť zároveň podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. d) bod 7 zákona o ochrane osobných údajov poučujeme o existencii práv dotknutej osoby uvedených v § 20 Zákona. Užívateľ prečítaním tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok berie na vedomie a súhlasí so podmienkami využívania a ochrany osobných údajov.
3.7 Spoločnosť je oprávnená umiestniť na fotografie pridané v rámci Obsahu užívateľa do prostredia Internetovej stránky vodotlač s označením adresy domény Internetovej stránky alebo loga Spoločnosti.
3.8 Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky Spoločnosťou zaznamenané informácie o konaní Užívateľa, najmä informácie o počte a časoch vstupov do Užívateľského účtu (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú Užívateľ použil pre vstup do Užívateľského účtu, sú výlučným majetkom Spoločnosti a Spoločnosť má právo s nimi nakladať vo vzťahu k tretím osobám.
3.9 Užívateľ je oprávnený reklamovať Službu odoslaním oznámenia o vadách poskytnutej Služby na e‐mailovú adresu: support@realityplanet.sk, alebo poštou na adresu sídla Spoločnosti: REALITYPLANET, s. r. o., M. R. Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0917 720 046. Oznámenie o vadách je Užívateľ povinný doručiť Spoločnosti najneskôr do 7 dní, odo dňa zistenia vady poskytnutej Služby, inak právo reklamovať poskytnutú Službu zaniká. V prípade, ak bude reklamácia poskytnutej Služby uznaná zo strany Spoločnosti ako oprávnená, má Užívateľ právo na bezplatné odstránenie vady poskytnutej Služby v lehote najviac 3 pracovných dní alebo poskytnutie primeranej zľavy z ceny poskytnutej Služby.

IV.PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
4.1.Užívateľ má všetky povinnosti Návštevníka podľa čl. VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči Užívateľovi má Spoločnosť rovnaké práva ako voči Návštevníkovi.
4.2. Užívateľ má právo používať Užívateľský účet pre potreby využívania Služieb. Pri zadávaní inzerátov je Užívateľ povinný postupovať takým spôsobom, aby dopyt alebo ponuka realitného obchodu bola vymedzená jednoznačne, bez akýchkoľvek pochybností a bez akýchkoľvek propagačných informácií; za propagačné informácie sa nepovažuje označenie Užívateľa.
4.3. Užívateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie Služieb Spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom určenými týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky.
4.4. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do Užívateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí Spoločnosť alebo tretia osoba.
4.5. Ak Užívateľ zistí, že hrozí zásah do práv Spoločnosti alebo práv Užívateľa alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť Spoločnosť. Rovnakú povinnosť má Užívateľ aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
4.6. Užívateľ má právo vykonať stiahnutie konkrétneho obsahu určeného Spoločnosťou a zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené Spoločnosťou realitné inzeráty Užívateľa ako Obsah užívateľa.
4.7. Obsah užívateľa má Užívateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom Spoločnosťou po dobu určenú Spoločnosťou. Obsah, najmä fotografie, je Užívateľ povinný na vlastné náklady vysporiadať tak, aby ho mal právo použiť pri využití Služby.
4.8. Užívateľ má právo požiadať Spoločnosť o okamžité odstránenie Užívateľského účtu alebo Obsahu užívateľa s tým, že Spoločnosť po obdržaní takejto požiadavky Užívateľský účet zruší a nenávratne odstráni Obsah užívateľa bezodkladne po doručení žiadosti Užívateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou Obsahu užívateľa. Za odstránenie Obsahu užívateľa si Spoločnosť nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny. Zmazanie Obsahu užívateľa má Spoločnosť právo odmietnuť v prípade, ak by jeho vykonaním došlo k ujme na majetku alebo právach Spoločnosti alebo tretích osôb. Odstránenie Užívateľského účtu a/alebo Obsahu užívateľa na základe žiadosti Užívateľa nemá vplyv na nárok Spoločnosti na zaplatenie dohodnutej ceny za Službu, ak sa účastníci nedohodnú inak.
4.9. Užívateľ nesmie do prostredia Internetovej stránky importovať akékoľvek inzeráty s využitím exportno‐importných softwareových systémov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
4.10. Užívateľ nesmie vykonať úkony smerujúce k obmedzeniu alebo vypnutiu reklamných prostriedkov (bannery, odkazy, obrázky a pod.) nachádzajúcich sa na Internetovej stránke. Užívateľ zároveň súhlasí s tým, že mu budú zasielané informačné a propagačné emailové správy v súvislosti so Službou Spoločnosti.
4.11. Užívateľ sa pri využívaní Služby nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi, najmä nesmie žiadnym spôsobom publikovať urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, obrázky, (audio alebo video) ilustrácie, texty alebo výrazy. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a reklamných formátov. Spoločnosť nemôže kontrolovať a nie je zodpovedná za obsah jednotlivých inzerátov a reklamných formátov Užívateľa. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zrušenie, prípadne úplné zablokovanie prístupu Užívateľa k Službe, ak dôjde k porušeniu tohto článku zo strany Užívateľa. Užívateľ je zodpovedný za súlad ilustrácií, obrázkov a textov, ktoré prostredníctvom Internetovej stránky publikuje so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
4.12 V prípade, ak Užívateľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a jeho inzerát bude znefunkčnený, resp. úplne vymazaný, nemá na náhradu škody alebo vrátenia kreditov, ktoré zaplatil za uverejnenie svojho inzerátu, alebo za umiestnenie na zvýhodnené platené miesto na Internetovej stránke alebo reklamu, resp. inú viditeľnú plochu Internetovej stránky.
4.13 Užívateľ sa nesmie prihlasovať a ani sa nesmie pokúšať prihlásiť sa na používanie Služby prevádzkovanej prostredníctvom Internetovej stránky ako iný Užívateľ a nesmie ani inak poškodzovať ďalších Užívateľov alebo iné osoby.
4.14 Užívateľ, ktorý sa registruje ako fyzická osoba - nepodnikateľ má právo inzerovať len svoje vlastné nehnuteľnosti, a to na nekomerčné účely, to znamená, že Užívateľ ako súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok. V prípade podozrenia že sa nejedná o súkromnú inzerciu je na požiadanie Spoločnosti Užívateľ povinný doložiť do termínu určeného Spoločnosťou list vlastníctva od týchto nehnuteľností. V opačnom prípade môže Spoločnosť zamedziť prístup Užívateľa do jeho Užívateľského účtu bez notifikácie alebo bude Užívateľ, pokiaľ s tým bude súhlasiť, presunutý do komerčnej inzercie. Prípadný kredit ktorý má vo svojom účte, mu bude takisto presunutý. Užívateľ ako fyzická osoba - nepodnikateľ (súkromný inzerent) súhlasí s tým, že jeho ponuky ktoré sú v stave neaktívne, sú viditeľné pre všetky realitné kancelárie, ktoré majú aktívnu inzerciu na Internetovej stránke a teda Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že tieto osoby ho môžu kontaktovať.
4.15 Užívateľ nesmie v rámci jedného používateľského účtu pridávať duplicitné inzeráty.
4.16 Užívateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu a vedomia Spoločnosti importovať a exportovať na Internetovú stránku inzeráty z akéhokoľvek systému, stránky alebo programu.
4.17 Užívateľ je povinný v rámci inzerovanej ponuky jasne identifikovať nehnuteľnosť a nesmie uviesť všeobecné informácie reklamného charakteru.
4.18 Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Spoločnosť a jej dobré meno. Užívateľ nesmie na serveri propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Spoločnosti.
4.19 Užívateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti vkladať komerčnú inzerciu (najmä propagácia firiem, živnostníkov a pod.), inzerciu ktorá sa netýka predaja, kúpy, prenájmu, výmeny či dražby už existujúcich nehnuteľností (stavebná činnosť, stavby na kľúč a pod.).
4.20 Užívateľ nesmie zverejňovať ponuku iného Užívateľa do svojej inzercie bez písomného súhlasu daného Užívateľa, ktorého ponuku zverejňuje.
4.21 Užívateľ nesmie v súkromnej inzercii vo fotografiách uvádzať logo realitnej kancelárie alebo inej spoločnosti alebo inej osoby. Užívateľ tiež nesmie na Internetovú stránku pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, vrátane erotických alebo pornografických fotografií. Uvedené pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré Užívateľ pridáva na Internetovú stránku, a to najmä do profilu, do inzerátov a do fotoalbumov.


V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Spoločnosť má za poskytnutie Služby nárok na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného Spoločnosťou verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky.
5.2 Spoločnosť má právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíkom častí Služby, ktoré bude ponúkať Návštevníkom a Užívateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za Službu.
5.3 V rámci súkromnej inzercie majú súkromní užívatelia nárok na zverejnenie jedného inzerátu zdarma. Ďalšie inzeráty sú spoplatnené podľa príslušného cenníka.
5.4 Platný cenník inzercie sú k dispozícii na adresách: www.realityplanet.sk/cennik.
5.5 V prípade, že dôjde k zmene ceny za Službu, Spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za Službu podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí Služby po dobu, počas ktorej má cena platiť.
5.6 Užívateľ má právo kúpiť si od Spoločnosti konkrétny počet kreditov zodpovedajúci určenému balíku Služieb. Spoločnosť určuje minimálny a maximálny počet kreditov, ktoré je možné Užívateľom kúpiť.
5.7 Spoločnosťou uplatňovaný kreditný systém spočíva v tom, že Užívateľ po kúpe kreditov má právo tieto kredity spotrebovať ich výmenou za uverejnenie inzerátu v záujme uskutočnenia realitného obchodu.
5.8 Všetky inzeráty budú uverejnené až po odpočítaní príslušného počtu kreditov, resp. priamej platby. Je povinnosťou a zodpovednosťou Užívateľa, aby mal na svojou Užívateľskom účte dostatočný objem kreditov, na zaplatenie ním zvolenej Služby.
5.9 Užívateľ má právo nakladať slobodne so svojimi kreditmi. Užívateľ môže kedykoľvek navýšiť stav svojich kreditov. V klientskej zóne si vyberie sumu, o ktorú chce stav svojich kreditov navýšiť. Systém mu automaticky vygeneruje zálohovú faktúru so všetkými potrebnými údajmi na úhradu tak, ako sú aktuálne uvedené v registračnom formulári. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú až po pripísaní celej sumy ceny na účet Spoločnosti. Po úhrade bude Užívateľovi poštou zaslaná faktúra.
5.10 Užívateľ môže vykonať svoju platbu bankovým prevodom, priamym vkladom na účet Spoločnosti alebo poštovou poukážkou na účet Spoločnosti, a to na základe zaslanej elektronickej zálohovej faktúry. Po uhradení zálohovej faktúry bude Užívateľovi doručená faktúra v písomnej podobe pre daňové a účtovné potreby. Pri všetkých platbách je Užívateľ povinný uviesť pridelený variabilný symbol. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za oneskorenie priradenia platby Užívateľa v prípade zmätočnej úhrady, alebo úhrady s nesprávne uvedenými údajmi faktúry, zálohovej faktúry.
5.11 Platby za objednávky sa prijímajú na účet Spoločnosti, vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: 3070599059/0200.
5.12 Nevyužité kredity Spoločnosť Užívateľovi neprepláca.
5.13 Bankové poplatky spojené s platbami Návštevníka a Užívateľa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok znáša Návštevník a Užívateľ.
5.14 Pri nedodržaní lehoty splatnosti má Spoločnosť právo uplatniť si voči Návštevníkovi alebo Užívateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
5.15 Užívateľ má právo začať využívať Služby až po zaplatení ceny. V prípade, že Užívateľ využíva
Službu a má v úmysle využívať Službu aj po skončení obdobia, za ktoré už cenu za poskytnutie Služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobie zaplatená.
5.16 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet Spoločnosti uvedený v bode
5.11. tohto článku.
5.17 V prípade, že omeškanie Užívateľa so zaplatením ceny Služby bude trvať viac ako 10 dní, Spoločnosť má právo odstrániť Užívateľský účet a nenávratne odstrániť Obsah Užívateľa jeho zmazaním z úložiska dát.


VI. PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKA INTERNETOVEJ STRÁNKY
6.1 Návštevník má právo prezerať si obsah Internetovej stránky s využitím Technického zariadenia.
6.2 Návštevník je povinný pri prezeraní Internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu Internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv Spoločnosti a/alebo tretích osôb. V prípade, ak k takémuto zásahu dôjde, Návštevník zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
6.3 Návštevník nesmie z prostredia Internetovej stránky vykonávať stiahnutie Obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do Technického zariadenia nad rámec Obsahu internetovej stránky určeného Spoločnosťou na stiahnutie do Technického zariadenia ani si z Obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový alebo zvukový alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že Návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Spoločnosti alebo tretím osobám.
6.4 Návštevník má právo vykonať stiahnutie tej časti obsahu Internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí Spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny Spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov Spoločnosti nemá Návštevník právo na náhradu škody.
6.5 V prípade, že je obsahom Internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia Návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, Návštevník je rovnako povinný postupovať podľa bodu 6.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať, Spoločnosť si vyhradzuje jednostranne právo takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom Internetovej stránky. Návštevník zodpovedá za obsah svojho názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
6.6 Návštevník nesmie v diskusiách brániť iným diskutujúcim diskutovať alebo pridávať príspevky, nesmie zneužívať priestor určený na diskusiu najmä pre uskutočnenie propagácie svojej osoby,iných osôb, tovarov, služieb alebo nesmie ponúkať prácu.
6.7 Návštevník nemá právo za príspevok v diskusii alebo na fóre na žiadnu odmenu.

VII. OSTATNÉ USTANOVENIA
7.1 Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť rozumejú také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú zapríčinené udalosťami pri všetkej starostlivosti nepredvídateľnými a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľnými a ktoré Spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia,
nesplnenie povinností subdodávateľa a pod.
7.2. Zmluvu o poskytnutí Služby možno ukončiť dohodou Spoločnosti a Užívateľa.
7.3. Účastníci sú oprávnení od Zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť v prípadoch ustanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky.
8.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená ňom ich sprístupnenia na internetovej stránke.